"Theypayme."

แปลว่า:พวกเขาจ่ายเงินฉัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KengAsanav

เอาสก๊อยมาแปลหรอ เขา ไม่ใช่ เค้า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/VeolYQ

They ไม่ใช่ พวกเขา. พวกเธอ. เหรอ ทำไมเป็น เธอ ?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย