"They pay me."

แปลว่า:พวกเขาจ่ายเงินฉัน

October 11, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KengAsanav

เอาสก๊อยมาแปลหรอ เขา ไม่ใช่ เค้า


https://www.duolingo.com/profile/JayKitti1

ล่อแหลมชะมัด


https://www.duolingo.com/profile/VeolYQ

They ไม่ใช่ พวกเขา. พวกเธอ. เหรอ ทำไมเป็น เธอ ?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย