"They are soldiers."

แปลว่า:พวกเขาเป็นทหาร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/SumonratNe

ไม่มีสระอา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WarinJanow

พวกเธอคือทหารค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WarinJanow

ไม่มีสระ_าแล้วตะใส่อะไรล่ะคะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WarinJanow

ไม่มีพวกเขาค่ะ มีแต่พวกเธอคือทหาร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/tatcha4

They = พวกเขา she = เธอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย