"They are soldiers."

แปลว่า:พวกเขาเป็นทหาร

October 11, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SumonratNe

ไม่มีสระอา


https://www.duolingo.com/profile/WarinJanow

ไม่มีสระ_าแล้วตะใส่อะไรล่ะคะ


https://www.duolingo.com/profile/tatcha4

They = พวกเขา she = เธอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย