Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ChauLe3

Bài tập điền từ Test 1 trình độ B

ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 185
Fill in each blank with ONE appropriate word.

You can now phone almost any country in the .......(1)........, .......(2).......... in some cases you can only call major cities. When you cannot .......(3)....... a direct dialing call, you can ask the ........(4)........ operator to help you. This is more expensive and ........(5)....... more time, but it may be helpful if you want to speak to a particular person and no one else; in this .......(6)....... you should ask for a "person to person" call. Even more expensive is a reversed-charge call where the person ........(7)....... receives the call pays. If the international ......(8)........ is busy, you can reserve a call: explain the number you want and the operator will call you ......(9)....... when the line is free. You can .....(10)...... money by calling outside office hours, for example, early in the morning, late at night and on Sundays.


VOCABULARY:

major (adj) /ˈmeɪdʒɚ/ đa số, chủ yếu

direct dialing call : cuộc gọi quay số trực tiếp

operator (n) /ˈɒpəɹeɪtə/ người coi tổng đài

particular (adj) /pəˈtɪk.jə.lə(ɹ)/ đặc biệt, cá biệt, cụ thể

person to person : trực tiếp

reversed-charge call : cuộc gọi bên gọi trả tiền

reserve (v) : giữ chỗ, đặt trước, lưu trữ


Xem đáp án tại blog


Mỗi từ đúng được 1 điểm. Người học tự kiểm tra đánh giá năng lực. Mình đã dịch giúp các từ khó rồi, còn lại các bạn tự đọc hiểu
1 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhdolin1

like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nana2.k1

Hay và bổ ích lém chị

1 năm trước

https://www.duolingo.com/GxusSky
GxusSky
 • 25
 • 22
 • 19
 • 14
 • 5
 • 2

Đúng được 4 chỗ :() vậy là rớt ha chị

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 185

Trung bình

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-.Rii.
 • Em đúng được 6 chỗ thôi | oa oa |
1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 185

Trung bình-Khá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Cherry...-

Đúng có 7 câu thoy ._. Sao e ngok thế hở chệ Châu??? T~T

1 năm trước

https://www.duolingo.com/....Evie....
 • Đúng có 8 T^T | Trượt hay đỗ ạ ?
1 năm trước

https://www.duolingo.com/-ba.tyy

5 :v

1 năm trước