"I do not feel the pain when I swim."

แปลว่า:ฉันเจ็บเมื่อฉันว่ายน้ำ

October 13, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/YaksibDaop

ฉันไม่รู้สึกเจ็บเมื่อฉันว่ายน้ำ

October 13, 2017

https://www.duolingo.com/YaksibDaop

I do not feel the pan แปลว่า "ฉันเจ็บ"แล้ว "ฉันไม่รู้สึกเจ็บ"ใช้อย่างไร

October 13, 2017

https://www.duolingo.com/ChutpongPo

มั่วอีกแล้ว

July 24, 2018
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย