"Thank you!"

แปลว่า:ขอบคุณ!

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Rabbit139115

what?

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Montila1

ก็ถูกนะ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SqdL9

ก็ถูกป้ะ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/elle608981

ก็พูดถูกนะ แล้วอะไรคือบอกว่าตอบผิด

4 อาทิตย์ที่ผ่านมา 4 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย