"Thank you!"

แปลว่า:ขอบคุณ!

October 13, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/elle608981

ก็พูดถูกนะ แล้วอะไรคือบอกว่าตอบผิด


https://www.duolingo.com/profile/Kob122165

ก็ตอบถูก​แต่ระบบบอกผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย