"Ieatsalt."

แปลว่า:ฉันกินเกลือ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Wongsakorn10

เกลือทุกวัน

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Sirirat923479

ให้คำมาไม่ครบอ่ะ หลายข้อล่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย