Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó là một hệ thống toàn cầu."

Dịch:It is a global system.

10 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TuanHo16

"it is a worldwide system"

10 tháng trước