"The guard"

แปลว่า:ยาม

October 19, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SatimaMuza

หมายถึงพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/danai301435

มันไม่สุภาพเลยสำหรับคำว่า"ยาม"ถือว่าไม่ให้เกียรติความเป็นมนุย์ สงสัยเป็นพวก"เหยียด"

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย