"We drink, we eat."

แปลว่า:พวกเราดื่ม พวกเรากิน

October 20, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mDma16

ก็แปลถูกอยุ่น้ะ


https://www.duolingo.com/profile/Aor675252

แปล​ถูก​แล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย