"We read the menu."

แปลว่า:พวกเราอ่านรายการอาหาร

October 20, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Note44785

คำว่าmenuจำเป็นต้องเป็นรายการอาหารมั้ยครับ​


https://www.duolingo.com/profile/Tee6011491

I can not hear anything

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย