"They had just written this report."

แปลว่า:พวกเขาเพิ่งจะได้เขียนรายงานเล่มนี้

October 21, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/suwalitcho1

had + V3(written) แปลว่า เขียนจบไปแล้ว ดังนั้นควรจะแปลว่า"พวกเขาได้เขียนรายงานเล่มนี้แล้ว"

คหสต. นะครับ


https://www.duolingo.com/profile/RinradaFom

มันมี just ด้วยค่ะ น่าจะแปลว่า "พวกเขาเพิ่งจะได้เขียนรายงานเล่มนี้(จนเสร็จ)" รอผู้รู้มาคอนเฟิร์มนะคะ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย