"My sister will run tonight."

แปลว่า:พี่สาวของฉันจะวิ่งคืนนี้

October 22, 2017

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย