"He reached the bird."

แปลว่า:เขาเอื้อมถึงนกตัวนั้น

October 23, 2017

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย