"Howisyourgrandmother?"

แปลว่า:ย่าของคุณเป็นอย่างไร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/nutda1

ย่าของคุณเป็นอย่างไรบ้าง? ไม่ได้เหรอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย