"I read the book."

แปลว่า:ฉันอ่านหนังสือ

October 27, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/DissakornD

ฉันอ่านหนังสือ แปลถูกแล้ว แต่ขึ้นว่าไม่ถูก


https://www.duolingo.com/profile/Janjira795659

ใช่​ ไม่เข้าใจ​ผิดตรงใหนค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/tHoj802694

พูดชัด แต่ไม่เหมือนต้นเสียงก็ไม่ให้ผ่านแง้ๆ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย