"They are not official."

แปลว่า:สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ทางการ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/chabathip

They are ทำไมแปลว่าสิ่งเหล่านั้น

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sopee2
sopee2
  • 22
  • 8
  • 19

ผิดอีกแล้วครับท่าน

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KomkitPras

They are สิ่งเหล่านั้นได้ด้วยหรอ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/charrotcho

แก้ไขหน่อยไหม??

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SuttirakCh
SuttirakCh
  • 14
  • 13
  • 11
  • 5
  • 200

Those are not official.

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย