"He is my brother, not my father."

แปลว่า:เขาคือพี่ชายของฉัน, ไม่ใช่พ่อของฉัน

October 30, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WinaiSawas

เดี๋ยว"ฉัน" เดี๋ยว"ผม" มั่วไปหมด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย