"My husband will eat with his father today."

แปลว่า:สามีของฉันจะกินกับคุณพ่อของเขาวันนี้

October 31, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Wanrada1

My husband เป็นเอกพจน์ แล้วทำไม eat ไม่เติม s ล่ะคะ?


https://www.duolingo.com/profile/vnbJ5

ประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่าคะ เขาบอกถึงบุคคล2คน สามีและพ่อ ก็คือพวกเขา เลยไม่ใส่sคะ


https://www.duolingo.com/profile/vnbJ5

เป็นเพราะว่าประโยคนี้บอกถึงพวกเขา เลยไม่เติม s


https://www.duolingo.com/profile/KomkitPras

โดยทั่วไปในประโยคบอกเล่า ในกรณีที่เป็น Subject [ประธาน] เป็นเอกพจน์ บุรุษที่ 3 กริยาต้องเติม s ในประโยคเล่า เฉพาะในกรณีที่เป็น Present Simple คำตอบคือ ไม่ต้องเติม s ครับ


https://www.duolingo.com/profile/Narong14

ประโยคไม่สมบูรณ์


https://www.duolingo.com/profile/Nucharee5

ทำไมeatต้องเติมs??


https://www.duolingo.com/profile/wanderdugg

He ate. He eats. He will eat.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย