"At the moment I work."

แปลว่า:ตอนนี้ฉันทำงาน

November 1, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/dswcy

ผมทำงานในขณะนี้ ได้เหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/E7xh11

ช่วงเวลาที่ฉันทำงาน ได้ไหม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย