"It is Friday evening."

แปลว่า:มันเป็นวันศุกร์ตอนเย็น

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/DEAR17778

ตอนเย็นวันศุกร์ก็ได้

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย