"It is Friday evening."

แปลว่า:มันเป็นวันศุกร์ตอนเย็น

November 2, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/dswcy

ตอนเย็นวันศุกร์ก็ได้


https://www.duolingo.com/profile/ManudAekor

เสียงหลอนชิบ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย