"My grandmother"

แปลว่า:ย่าของฉัน

November 4, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SirinSupha

ตอนแรกเขียน ย่า/ยายของฉัน ก็ผิด พอเขียนย่าของฉัน ยายของฉัน ทำไมยังผิดคะ


https://www.duolingo.com/profile/9TYc10

คำแปลน่าจะคลาดเคลื่อนจากยายเป็นย่า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย