"My grandmother"

แปลว่า:ย่าของฉัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/SirinSupha

ตอนแรกเขียน ย่า/ยายของฉัน ก็ผิด พอเขียนย่าของฉัน ยายของฉัน ทำไมยังผิดคะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย