"I have a yellow sponge."

แปลว่า:ฉันมีฟองน้ำสีเหลืองอันหนึ่ง

November 7, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/0k7HqQzM

ผมมีฟองนํ้าสีเหลืองอันหนึ่ง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย