"He is the judge."

แปลว่า:เขาเป็นผู้พิพากษา

November 8, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KiraLafera

เขาไม่ใช่เค้านะคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย