"The food is for Saturday."

แปลว่า:อาหารนั่นสำหรับวันเสาร์

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/LizmchaySk

ทำไมถึงใช้ เพื่อไม่ได้ และ นี้ ไม่ได้

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย