"How old is he?"

แปลว่า:เขาอายุเท่าไหร่

November 10, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PondPisutK

เขาถูกแล้วครับ


https://www.duolingo.com/profile/Neung673478

เท่าไร เป็นภาษาที่ถูกต้องนะคะ


https://www.duolingo.com/profile/Somnarongk

อายุเขาเท่าไหร่...ไม่ถูกเหรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย