"I want to go abroad, for instance, to Italy and Spain."

แปลว่า:ฉันอยากไปต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ไปประเทศอิตาลีและประเทศสเปน

November 10, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/9sCA3

ข้อนี้ยังไม่มีอะไรให้เลือกยกเว้น ตรวจคำตอบ อย่าว่ากันน่ะ แค่แสดงความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย