"One woman"

แปลว่า:ผู้หญิงหนึ่งคน

November 11, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/kongu2

เลือกคำตอบถูกแล้ว แต่หาว่าเราลืมหนึ่งคำ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย