"One woman"

แปลว่า:ผู้หญิงหนึ่งคน

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/kongu2

เลือกคำตอบถูกแล้ว แต่หาว่าเราลืมหนึ่งคำ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย