"Her friend is Portuguese"

แปลว่า:เพื่อนของเธอเป็นคนโปรตุเกส

November 13, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/MongDag

เพื่อนของเธอเป็นชาวโปรตุเกส (จะได้มั๊ยครับ สำนวนไทย)


https://www.duolingo.com/profile/nqXybBlu

ในภาษาไทยสามารถใช้ประโยค "เพื่อนของเธอเป็นชาวโปรตุเกส" เป็นคำแปลก็ได้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย