"Your children eat."

แปลว่า:ลูกของคุณกิน

November 14, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WinU-tain

ฟังยากมาก 555+


https://www.duolingo.com/profile/tanakritpu

ลูกคุณไม่ได้เหรอ


https://www.duolingo.com/profile/Mcc8ME

เสียงที่พูดตรงกับข้อความจริงหรือ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย