"He is in the hotel."

แปลว่า:เขาอยู่ในโรงแรม

November 14, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Eirfan1

เขาอยู่ในโรงเเรม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย