"You have chicken."

แปลว่า:คุณมีไก่

November 14, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/G3ZR3

เราตอบถูกแต่มันเฉยผิด


https://www.duolingo.com/profile/ballmdr

คุณมีไก่

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย