"Youhavechicken."

แปลว่า:คุณมีไก่

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/G3ZR3

เราตอบถูกแต่มันเฉยผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ballmdr

คุณมีไก่

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย