"He cooks in the kitchen."

แปลว่า:เขาทำอาหารในห้องครัว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Pui389961

เขาทำอาหารในครัวก็ไม่ได้ ผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย