"He cooks in the kitchen."

แปลว่า:เขาทำอาหารในห้องครัว

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Pui389961

เขาทำอาหารในครัวก็ไม่ได้ ผิด

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย