"Thisboxisfullofapples."

แปลว่า:กล่องใบนี้เต็มไปด้วยแอปเปิ้ล

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/nicky115536

กล่อวนี้เต็มไปด้วยแอปเปิ้ล

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/nicky115536

กล่องนี้เต็มไปด้วยแอปเปิ้ล

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย