"Our trip is in November."

แปลว่า:การเดินทางของพวกเราอยู่ในเดือนพฤศจิกายน

November 19, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/noii691354

ตอบถูกแต่คุณก็ว่าผิด


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย