"He needs protection."

แปลว่า:เขาต้องการการป้องกัน

November 22, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/h6pB1

เขา นะครับ ไม่ใช้ เค้า


https://www.duolingo.com/profile/h6pB1

เขา นะครับ ไม่ใช้ เค้า ครับ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เขาต้องการความคุ้มครอง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย