"He needs protection."

แปลว่า:เขาต้องการการป้องกัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/h6pB1

เขา นะครับ ไม่ใช้ เค้า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/h6pB1

เขา นะครับ ไม่ใช้ เค้า ครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย