"Youeatbread."

แปลว่า:คุณกินขนมปัง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PanpasaMil

น มีตัวเดียวป่ะ รึไร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SurasukKat

ม หายไปไหนเอ่ย?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nudda2

พอเข้าใจค่ะตอบถูกด้วย

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SuvanOnsun

You eat bread. จะตอบอย่างไร

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/T5zt4

ตอบถูกแล้ว

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย