"I will give you the book."

แปลว่า:ฉันจะให้หนังสือเล่มนี้กับคุณ

November 22, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Jerry191862

เล่มนี้? ตรงไหนที่ต้องแปลว่าเล่มนี้


https://www.duolingo.com/profile/Sims2.292

The มันเป็นการชี้เฉพาะเจาะจง สิ่งที่ผู้พูดกับคู่สื่อสารเข้าใจตรงกัน อาจจะแปลว่าหนังสือเฉย ๆ ก็ได้ แต่เป็นที่ทราบกันว่าหนังสือเล่มไหน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย