"I will give you the book."

แปลว่า:ฉันจะให้หนังสือเล่มนี้กับคุณ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Jerry191862

เล่มนี้? ตรงไหนที่ต้องแปลว่าเล่มนี้

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/xzF33

เ, หายไปไม่มีค่ะ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย