Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am going to add sugar."

Dịch:Tôi sẽ thêm đường.

8 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lan400067

chúng tôi cũng sẽ cho thêm đường

8 tháng trước