"You appear sad."

แปลว่า:คุณดูเศร้า

November 26, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/LuckyToT

You look sad?


https://www.duolingo.com/profile/nn4gZq

ตอบแบบนี้​ก็ผิด​


https://www.duolingo.com/profile/PisonChang

คุณดูเสียใจ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย


https://www.duolingo.com/profile/Natapasorn

ไม่รู้ว่าทำไม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย