"My mother is a secretary."

แปลว่า:คุณแม่ของฉันเป็นเลขานุการ

November 26, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Jame634274

แม่ของฉัน กับคุณแม่ของฉัน ต่างกันตรงใหน???


https://www.duolingo.com/profile/nareeratxx

ตอบถูกก็ยังผิด ไม่เข้าใจ


https://www.duolingo.com/profile/MikureKana

เขียน นุ เป็น คุ .....

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย