"My mother is a secretary."

แปลว่า:คุณแม่ของฉันเป็นเลขานุการ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/nareeratxx

ตอบถูกก็ยังผิด ไม่เข้าใจ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/nareeratxx
10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MikureKana

เขียน นุ เป็น คุ .....

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย