"She loves her husband."

แปลว่า:เธอรักสามีของเธอ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/koreanapli

น่าจะยืดหยุ่นการใช้ศัพท์หน่อยน้า แบบ she แปลได้ทั้ง เธอ หล่อน ฯลฯ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย