"No,itisimpossible."

แปลว่า:ไม่ มันเป็นไปไม่ได้

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PunikaSuri

คำตอบที่ตอบเขียนเหมือนกันทุกตัวอักษรแล้วผิดตรงไหน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย