"Το τριαντάφυλλο είναι πολύ όμορφο."

Translation:The rose is very beautiful.

November 28, 2017

3 Comments

Sorted by top post

https://www.duolingo.com/profile/ErikLatsha

Does the word for rose have a very literal translation? I see it start with tri and I think it must have three of something!

November 28, 2017

https://www.duolingo.com/profile/JacobPast177

It's a compound of τριάντα + φύλλα - thirty leaves. I assume the petals (τα πέταλα :-) ) of the flower are meant. The original phrase seems to have been το τριαντάφυλλον ρόδον - the thirty-leaved rose, from which only the first part remained.

November 28, 2017

https://www.duolingo.com/profile/jss.___

Πολύ ενδιαφέρον.

September 23, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.