Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"At what time do you want me to finish?"

Dịch:Bạn muốn tôi hoàn tất vào lúc mấy giờ?

9 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tunheo23

"vào khi nào bạn muốn tôi kết thúc" là sai hở

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Cockchafer_

sao tiếng nghe nhỏ như muỗi kêu ấy

1 tuần trước