"We have exactly a minute."

แปลว่า:เรามีเวลาหนึ่งนาทีพอดี

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sasichanun

We = พวกเรา ป่าวค่ะ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/jIzc12
jIzc12
  • 23
  • 77

แอพ เลว

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sopee2
sopee2
  • 22
  • 8
  • 20

คนทำมัย

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย