"What are you going to drink?"

แปลว่า:คุณจะดื่มอะไร

November 30, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Tubtim151

อีสัส! ไม่ถูกยังไง กูพิมเหมือนเป๊ะทุกอย่าง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย