"Do you have time on Tuesday?"

แปลว่า:วันอังคารว่างไหม

December 1, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/wanputz

วันอังคารคุณว่างไหมฦ ก็ได้นี่คะะะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย