"DoyouhavetimeonTuesday?"

แปลว่า:วันอังคารว่างไหม

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/wanputz

วันอังคารคุณว่างไหมฦ ก็ได้นี่คะะะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย