"I go when my father allows."

แปลว่า:ผมไปเมื่อคุณพ่อของผมอนุญาต

December 4, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

ผมไปเมื่อพ่อของผมอนุญาต

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย