"I am a farmer."

แปลว่า:ฉันเป็นชาวไร่

December 4, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/BenzGaming

ชาวสวนกับชาวไร่มันต่างกันใช่ไหม ?


https://www.duolingo.com/profile/wrong20

แล้วชาวนาล่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Boy564793

เกษตรกรไม่ได้หรือ


https://www.duolingo.com/profile/JoeWern-Fa

ชาวสวน = Gardeners

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย