"He eats food."

แปลว่า:เขากินอาหาร

December 4, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/HU4Z3

ข้าวมาจากไหน


https://www.duolingo.com/profile/kittimamek

Food=อาหารจ้า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย